Advokátní kancelář
JUDr. Tomáš Chovanec​

Advokátní kancelář byla založena v roce 1992 a již od svého vzniku se zaměřuje na právní poradenství zejména pro firemní klientelu.
V současné době naše advokátní kancelář poskytuje právní pomoc řadě významných podnikatelských subjektů v Ostravě a Moravskoslezském kraji. Advokátní kancelář úzce spolupracuje s auditorskou a daňovou kanceláří Konečný, Ježek & partneři a rovněž při poskytování právních služeb spolupracuje s notáři, soudními exekutory a znalci, takže je schopna Vám poskytnout právní služby na vysokém stupni odborné kvality

Právní služby

Právní služby poskytujeme v těchto oblastech:

 • obchodní a korporátní právo
 • rodinné právo
 • advokátní úschovy
 • exekuční řízení
 • insolvenční právo
 • občanské právo a právní vztahy k nemovitostem
 • pracovní právo
 • soudní a správní řízení
 • směnečné právo
 • práva k nehmotným statkům
 • trestní a přestupkové právo

Bližší informace naleznete na stránce věnované právním službám. Právní služby poskytujeme i v anglickém jazyce.

Pro spotřebitele

Spotřebitel je oprávněn smlouvu o poskytování právních služeb vypovědět kdykoliv, a to i bez udání důvodu. Spotřebitel má právo jednostranně odstoupit od smlouvy o poskytování právních služeb za podmínek stanovených zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.

Informace o zpracování osobních údajů:
Advokátní kancelář JUDr. Tomáše Chovance, advokáta se sídlem Dlouhá 3355/6, Ostrava 702 00 se považuje za správce osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy, kterým je zejména zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správce“). Správce jakožto správce osobních údajů, tímto informuje subjekty údajů o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů správcem, včetně rozsahu práv subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů správcem.

1. ÚČEL, ROZSAH A PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Správce zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů („nařízení GDPR“) a v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy, kterým je zejména zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (jen “ZOOÚ“).
 • Správce zpracovává pouze přesné osobní údaje, které získal v souladu s nařízením GDPR a ZOOÚ, přičemž tyto osobní údaje shromažďuje a zpracovává pouze za stanoveným účelem, v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění tohoto stanoveného účelu.
 • Zpracování osobních údajů je tak nezbytné k (i) dodržení právních povinností správce, (ii) k jednání o uzavření nebo změně smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, a pro následné plnění takové smlouvy, (iii) ochraně práv a právem chráněných zájmů správce nebo jiné dotčené osoby. V případě, že subjekt údajů osobní údaje společnosti neposkytne, nebude správce zejména schopen plnit své povinnosti k naplnění účelu smluvního vztahu se subjektem údajů.
 • Osobní údaje získává správce přímo od subjektů údajů, dále od třetích osob, kterým subjekt údajů tyto osobní údaje předal za účelem poskytnutí právní pomoci správcem, případně z veřejných evidencí.
 • Zpracování je prováděno v sídle správce, a to jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů. V souladu se lhůtami uvedenými ve vnitřním předpise správce či v příslušných právních předpisech budou osobní údaje zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze smluvního vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.
 • Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle správce a jeho zaměstnanců zpracovávány také zpracovateli správce, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s nařízením GDPR.
 • Správce může zpracovávat poskytnuté osobní údaje v následujícím rozsahu: 1. identifikační a adresní údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů: titul, jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, emailová adresa, IČ, DIČ; 2. kontaktní údaje: telefonní číslo, e-mailová adresa a jiné obdobné informace; 3. údaje zpracovávané v rámci souhlasu subjektu údajů; 4. další osobní údaje: číslo bankovního účtu, obrazový záznam z kamerového systému a další osobní údaje plynoucí z konkrétní smlouvy či ze zákona.
 • Ve společnosti nedochází k automatizovanému zpracování osobních údajů (profilování) spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě.

2. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

 • Subjekt údajů má právo od správce požadovat (i) přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, (ii) jejich opravu nebo výmaz, (iii) omezení zpracování, (iv) právo vznést námitku proti zpracování, jakož i (v) právo na přenositelnost údajů.
 • Uděluje-li subjekt údajů správci souhlas se zpracováním osobních údajů má právo tento souhlas kdykoliv odvolat, a to ve stejné formě v jakém jej poskytl.
 • Subjekt údajů má právo podat stížnost ohledně zpracování jeho údajů správcem k Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

ADAK Ostrava

PRÁVNÍ SLUŽBY

obchodni_pravo
obchodní a korporátní právo

Problematika obchodních korporací, založení a vznik, převody podílů, akcií, změny uvnitř obchodních korporací, zastupování těchto právnických osob před živnostenskými úřady a před veřejným rejstříkem, zastupování na valných hromadách, právo nekalé soutěže a ochrana hospodářské soutěže, cenné papíry, smlouvy a závazkové vztahy dle občanského zákoníku nebo zákona o obchodních korporacích, zejména smlouvy kupní, smlouvy o dílo, příkazní a komisionářské smlouvy a smlouvy o zprostředkování, řešení problematiky pohledávek a závazků dle občanského zákoníku. Obchodní korporace (obchodní společnosti a družstva), spolky, fundace a nadace - zakládání, vznik, trvání, přeměna, rušení, zánik; vypracování společenských a zakladatelských smluv a stanov; svolávání, příprava a vedení ustavujících schůzí a valných hromad, vč. zajištění účasti notáře; zpracování návrhů na zápis změn ve vztahu k obchodnímu rejstříku.

insolvenční právo

Příprava insolvenčních návrhů, zastupování klientů v insolvenčním řízení, zastupování věřitelů ve věřitelských výborech, zastupování v incidenčních sporech a dalších sporech vyvolaných insolvenčním řízením. Zpracování návrhu na povolení oddlužení, včetně kompletního poradenství v rámci úpadku.

občanské právo a právní vztahy k nemovitostem

Vlastnické právo, držba, spoluvlastnictví (podílové spoluvlastnictví, přídatné spoluvlastnictví, bytové spoluvlastnictví) - výkon, ochrana, zrušení a vypořádání, vydržení, sousedská práva, právní vztahy, závazky a pohledávky, problematika uzavírání smluv dle občanského zákoníku, postoupení a započtení pohledávek, přistoupení nebo převzetí dluhu, nájemní vztahy, smlouvy o převodu nemovitostí, zástavní smlouvy, smlouvy o zřízení věcného břemene, nájem a podnájem nebytových prostor, majetkoprávní vypořádání společného jmění manželů.

pracovní právo

Pracovní a manažerské smlouvy, vznik a ukončení pracovního poměru, zastupování klientů před soudy ve věcech souvisejících s pracovním právem, odpovědnost v rámci pracovněprávních předpisů - zejména náhrady škod vzniklých pracovním úrazem a nemocí z povolání.

soudní a správní řízení

Zastupování klientů před soudy v civilním a správním řízení, žaloby a předběžná opatření zastupování klientů v exekučním řízení, zastupování klientů ve správním, přestupkovém řízení.

směnečné právo

Problematika směnek a směnečných vztahů, zajišťování závazků směnkou, placení prostřednictvím směnky a směnkou, indosování směnek.

práva k nehmotným statkům

Registrace, změny, převody a výmazy ochranných známek, zastupování klientů před Úřadem průmyslového vlastnictví, licenční smlouvy.

trestní a přestupkové právo

Zastupování poškozených v trestním řízení, trestní oznámení, obhajoba v trestním řízení.

rodinné právo

manželské majetkové právo (společné jmění manželů) – vypořádání, sepis dohod o zúžení či rozšíření
vztahy mezi manžely a partnery – rozvody, výživné mezi manžely
vztahy mezi rodiči a dětmi – výchova a výživa nezletilých dětí, úprava rodičovské odpovědnosti, úprava styku s dítětem, vztahy mezi ostatními příbuznými

advokátní úschova

Nabízíme možnost využít advokátní úschovy finančních prostředků. Advokátní úschova jako jedno z alternativních řešení úschovy finančních prostředků, poskytuje klientovi jistotu řádné úschovy, správy a výplaty peněz, jež mohou být předmětem smluvních vztahů. Finanční prostředky jsou po celou dobu úschovy složeny na zvláštním bankovním účtu, oddělené od jiných finančních prostředků, a to včetně těch, které jsou předmětem jiné advokátní úschovy. Advokátní úschova je založena na řádné písemné smlouvě o úschově, ze které vyplývají práva a povinnosti stran, zejména povinnosti advokáta o způsobu nakládání se svěřenými finančními prostředky. Advokátní úschova se využívá zejména v případech, kdy je splnění peněžitého závazku vázáno na splnění povinnosti smluvních stran, např. úschova finančních prostředků při převodech nemovitostí.

exekuce a výkon rozhodnutí

Vymáhání vykonatelných pohledávek prostřednictvím soudního exekutora všemi přípustnými formami - srážky ze mzdy, prodej movitých a nemovitých věcí, přikázání pohledávky z účtu atd. Podání návrhu na exekuci a zastupování v exekučním řízení.

Advokát​

JUDr. Tomáš Chovanec, advokát
č. osv. ČAK 1253, jazykové zaměření: angličtina

PRÁVNÍK
Mgr. Marie Adamcová, právník AK

SPOLUPRACUJÍCÍ ADVOKÁT
Mgr. Daniel Kalda, advokát
č. osv. ČAK 17449, jazykové zaměření: angličtina

Auditorská a daňová kancelář

Daňová kancelář vznikla v roce 1993 a v roce 1997 rozšířila svou činnost o auditorské služby prováděné v souladu se zákonem č. 254/2000 Sb., o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb., jak vyplývá z dalších změn a doplňků.

Dva daňoví poradci s více než 20-ti letou praxí, kteří jsou současně auditory, a tři odborní zaměstnanci poskytují daňové poradenství v rozsahu stanoveném platnými právními předpisy, zpracovávají daňové přiznání, ověřují účetní závěrky, výroční zprávy a další skutečnosti podle zvláštních předpisů včetně jiných ekonomických informací, vedou účetnictví a daňovou evidenci malého rozsahu, a tím se v úzké součinnosti s advokátní kanceláří snaží poskytovat klientům úplný servis v oblasti občanského, obchodního a finančního práva.

AUDITOŘI A DAŇOVÍ PORADCI

Ing. Martin Konečný, auditor, daňový poradce
Ing. Rostislav Ježek, auditor, daňový poradce
Ing. Iva Dohnalová, daňový poradce

Kontakty​

Advokátní kancelář
JUDr. Tomáš Chovanec

Dlouhá 3355/6
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava
adak@adakostrava.cz
sekretariát tel. +420 596 114 015

Pobočka Advokátní kanceláře
JUDr. Tomáš Chovanec

Mgr. Marie Adamcová

Potoční 1094
738 01 Frýdek-Místek
marie.adamcova@adakostrava.cz
sekretariát tel.: +420 558 439 876

Auditorská a daňová kancelář
Konečný, Ježek & partneři

Dlouhá 3355/6
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava
sekretariat.adak@gmail.com
tel./fax/zázn.: 596 114 015, 596 114 020

Kontaktní formulář