Právní služby

Obchodní právo

problematika obchodních korporací, založení a vznik, převody obchodních podílů, akcií, změny uvnitř obchodních korporací, zastupování těchto právnických osob před živnostenskými úřady a před veřejným rejstříkem, zastupování na valných hromadách, právo nekalé soutěže a ochrana hospodářské soutěže, cenné papíry, smlouvy a závazkové vztahy dle občanského zákoníku nebo zákona o obchodních korporacích, zejména smlouvy kupní, smlouvy o dílo, příkazní a komisionářské smlouvy a smlouvy o zprostředkování, řešení problematiky pohledávek a závazků dle občanského zákoníku.

Insolvenční právo

příprava insolvenčních návrhů, zastupování klientů v insolvečním řízení, zastupování věřitelů ve věřitelských výborech, zastupování v incidenčních sporech a dalších sporech vyvolaných insolvenčním řízením

Občanské právo a právní vztahy k nemovitostem

právní vztahy, závazky a pohledávky, problematika uzavírání smluv dle občanského zákoníku, postoupení a započtení pohledávek, přistoupení nebo převzetí dluhu, nájemní vztahy, smlouvy o převodu nemovitostí, zástavní smlouvy, smlouvy o zřízení věcného břemene, nájem a podnájem nebytových prostor, majetkoprávní vypořádání společného jmění manželů

Pracovní právo

pracovní a manažerské smlouvy, vznik a ukončení pracovního poměru, zastupování klientù před soudy ve věcech souvisejících s pracovním právem

Soudní a správní řízení

zastupování klientů před soudy v civilním a správním řízení, žaloby a předběžná opatření zastupování klientů v exekučním řízení, zastupování klientů ve správním, přestupkovém řízení

Směnečné právo

problematika směnek a směnečných vztahů, zajišťování závazků směnkou, placení prostřednictvím směnky a směnkou, indosování směnek

Práva k nehmotným statkům

registrace, změny, převody a výmazy ochranných známek, zastupování klientù před Úřadem průmyslového vlastnictví, licenční smlouvy

Trestní a přestupkové právo

zastupování poškozených v trestním řízení, trestní oznámení